Fedőnév, fedőszám:

Kalmár Imre, Csongrádi

Minősítés:

informátor, titkos megbízott

Foglalkozás:

1951-ben szíjgyártósegéd, a későbbiekről nincs adat

Iskolai végzettség:

hat elemi

Beszervezés alapja:

bizonytalan

Az együttműködés időtartama:

1951–1956, 1961–1984

Foglalkoztató szerv:

9. Lövészhadosztály Elhárító Osztály, Honvéd Dózsa Gyalogos Tiszti Iskola

8. Lövészhadosztály

1956 februárjától: Pf. 4228

1961-től BM Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Politikai Nyomozó Osztálya

Foglalkoztatás vonala:

nincs adat

Tartótisztek:

Gyura Ferenc áv. főhadnagy

Lakatos Tibor áv. alhadnagy

Simon János hadnagy

Berta Ferenc

az 1961 utáni időszakról nincs adat

Források:

6-os karton, 6/a karton (utóbbi fénymásolatban)

A 6-os karton szerint a hálózati személyt „Kalmár Imre” fedőnéven 1951. február 20-án informátornak szervezte be Gyura Ferenc, a 9. Lövészhadosztály Elhárító Osztályának ávós hadnagya. A kartonon olvasható élőszám, amelyet a beszervezést követően megnyitott dossziékra is rávezették a „11-72902/1951”? volt. Az említett nyilvántartási számból a 11-es előszám azt mutatja, hogy az informátort belső elhárítási feladatokra szervezték be, illetve foglalkoztató szervként egy belső elhárítási szervre utal. Nincs ellentmondás a katonai szervezeti egység és az ÁVH-s beszervezés között, ugyanis 1950-ben egy furcsa függelmi viszonyt alakítottak ki, a HM Katonai Elhárító Csoportfőnökség katonai és támadólagos részeiből alakult meg az Államvédelmi Hatóságon belül a II. Főosztály, amely bár az ÁVH-n belül működött, de a Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozott. Ennek valamelyik részlegéhez, katonai alakulathoz, majd intézményhez szervezhették be „Kalmár Imrét” belső ellenőrzési, felderítési, elhárítási feladatokra.

A kartont 1951. március 18-án állították ki Veszprémben. Fél év múlva valószínűleg vagy hallgatóként, vagy oktatóként került kapcsolatba a Honvéd Dózsa Gyalogos Tiszti Iskolával, ahol az új kapcsolattartó tisztje Lakatos Tibor ávós alhadnagy lett, majd 1953 decemberében ismét váltott, s a 8. Lövész hadosztályról Simon János hadnagy folytatta vele az együttműködést. Később, 1956 februárjában a Pf. 4228-as számú alakulathoz került, ahol az új tartótisztje Berta Ferenc lett.

A karton szerint az informátort 1956-ban kizárták a hálózatból, és dossziéit 1956. augusztus 9-én irattározták.? A B-64059 számú beszervezési dosszié és az M-60611 számú munkadosszié nem került a levéltár őrizetébe, a kartonon lévő pecsét szerint megsemmisültek vagy megsemmisítették. Ez a kartonról egyértelműen nem állapítható meg, de nagy valószínűséggel a forradalom és szabadságharc alatt történő iratmegsemmisítések áldozatául estek.

Az 1956-ban kizárt „Kalmár Imre” fedőnevű informátor valamikor 1956 és 1961 között Szegedre költözött, mivel a karton szerint a Csongrád megyei politikai rendőrségnél történt felbukkanásának kezdő dátuma 1961. november 28. Ekkor szervezte be tudniillik „Csongrádi” fedőnéven egy ottani operatív tiszt, a megyei politikai nyomozó osztály valamelyik szervezeti egységének munkatársa, a kartonról ugyanis a beszervező tiszt neve és a foglalkoztató szervezeti egység nem ismerhető meg. Zárásképpen még az irattározás dátumát, 1984. február 1-ét jegyezték fel, a kizárás okaként pedig „az operatív helyzet megváltozott” szöveg olvasható. Az új beszervezési dosszié irattári száma B-135610 volt, azonban ennek a dossziénak a sorsa szintén ismeretlen, a levéltár őrizetében csak a 6-os karton és egy 6/a kartonról készült fénymásolat van.

A kevés információ ellenére két dolog is utal arra, hogy „Kalmár”, majd a későbbi „Csongrádi” valóban együttműködött a politikai rendőrséggel: Először is a kartonon olvasható információk; a karton egyébként régi formátumú, és 1951-ben állították ki. Ezen az ötvenes években, mint erről korábban már szó volt, több átadás nyoma is szerepel, méghozzá nem azonos szerven belül, hanem különböző szervek között. Nem tartjuk valószínűnek, hogy egy nem létező ügynököt adtak volna át egymásnak a különböző szervek. A másik a 6/a karton fénymásolata. Ezt a kartont csaknem 17 évvel az ügynök Csongrád megyei beszervezésének kezdő dátuma után töltötték ki. Az előlapján az érintett személy és „Csongrádi” kapcsolatáról a következőket írták: „Jó munkatársi kapcsolatban vannak, gyakran járnak ki külföldre együtt.” A munkatársról pedig azt jegyezték meg, hogy „bizalmas nyomozás alatt áll”. Mint köztudott, a 6/a kartont a hálózati személy operatív szempontból jelentős, Magyarországon és külföldön élő kapcsolatairól állították ki, ezért valószínűleg másfél évtized múltán ezt a kartont sem állítottak volna ki, ha „Csongrádi” nem állt volna még a megyei állambiztonsági szerv szolgálatában. A 6/a kartonos bizalmas nyomozás alatt álló személyre vonatkozóan semmilyen egyéb adatot nem találtunk.

Mindezek alapján az valószínűsíthető, hogy „Csongrádi” hálózati személy volt. Azt azonban, hogy végzett-e érdemi munkát, hogy jelentéseit a tartótisztjei ún. operatív célra tudták-e használni, illetőleg ártalmatlan vagy ártó szándékkal informálta-e a politikai rendőrséget, a két nyilvántartó karton alapján nem állapítható meg. Az ugyanis, hogy valaki hosszabb ideig volt hálózati személy, tapasztalataink szerint nem jelenti egyúttal azt is, hogy „munkájának” hasznát is tudták venni.